História národnej domény .SK

Vývoj udalostí 1993-2007

V roku 1993 po rozdelení ČSFR štát poveril správou národnej domény .SK združenie SANET. Uznesením Vlády SR č.228 z 31.marca.1992 bola združeniu SANET pridelená dotácia na zakúpenie servera vykonávajúceho funkciu tzv. TLD (Top Level Domain) servera.

Združenie SANET poverilo svojho člena – Univerzitu Komenského aby vykonala registráciu domény .SK v databáze IANA. Prvý záznam v IANA databáze vykonal p. Gejza Büchler  dňa 29.3.1993, ktorý na MFF UK zabezpečoval prevádzku uzla siete EUnet. Za technickú stránku správy národnej domény .SK bol v tom čase zodpovedný p. Ivan Leščák.

Ľudia z MFF UK, ktorí zabezpečovali správu národnej domény premenovali dňa 20.3.1995 firmu Softwarehouse s.r.o. na „EUnet Slovakia s.r.o.“ a zmenili sídlo tejto firmy na MFF UK. Správu národnej domény vykonávali pre UK naďalej. V databáze IANA aj v roku 1995 ako správca národnej domény vystupovala Univerzita Komenského, člen združenia SANET.

Výpis z databázy z roku 1998:

Registrant: Slovakia top-level domain (SK-DOM)
EUnet Slovakia
Comenius University
MFF UK, Computer Centre Mlynska dolina
842 15 Bratislava Slovakia

Domain Name: SK
Administrative Contact:
Buechler Gejza (GB224) gejza@SLOVAKIA.EU.NET +421 7 538 4900 (FAX) +421 7 538 5403
Technical Contact, Zone Contact:
Lescak, Ivan (IL2) ivan@SLOVAKIA.EU.NET +421 7 5876 111 (FAX) +421 7 5876 211
Record created on 29-Mar-93.
Database last updated on 22-Aug-98 04:15:35 EDT.

Domain servers in listed order:
NS.EUNET.SK 192.108.130.33
NS.EU.NET 192.16.202.11
SUNIC.SUNET.SE 192.36.125.2
SPARKY.ARL.MIL 128.63.58.18
NS.UU.NET 137.39.1.3

Dňa 10. augusta 1999 tesne pred odpredajom firmy EUnet Slovakia s.r.o, došlo bez vedomia a súhlasu združenia SANET ako aj Univerzity Komenského k zmene v IANA databáze. Univerzita Komenského bola z databázy vymazaná a na jej miesto bola zapísaná firma EUnet Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava. 

Registrant: Slovakia top-level domain (SK-DOM)
EUnet Slovakia s.r.o.
P.O.Box 197, Kutlikova 17 Bratislava,
SK 850 00 SK

Domain Name: SK
Administrative Contact, Technical Contact, Zone Contact:
Lescak, Ivan (IL2) ivan@SLOVAKIA.EU.NET +421 7 68276 111 (FAX) +421 7 68276 211
Record last updated on 10-Aug-99.
Record created on 29-Mar-93.
Database last updated on 19-Sep-99 07:43:34 EDT.

Domain servers in listed order:
NS.EUNET.SK 192.108.130.33
NS.EU.NET 192.16.202.11
NS.NETLAB.SK 195.168.1.4
SUNIC.SUNET.SE 192.36.125.2
SPARKY.ARL.MIL 128.63.58.18
NS.UU.NET 137.39.1.3

Dňa 19.augusta 1999 spoločníci firmy EUnet Slovakia s.r.o  odpredali svoju firmu zahraničnému investorovi Euroweb International USA.V tomto roku p. Ivan Leščák správca národnej domény  (už ako zamestnanec firmy Euroweb) informoval SANET o potrebe zmeniť pravidlá registrácie domén druhej úrovne pod .SK ako aj o príprave nového registračného systému. Samotnú správu národnej domény .SK vykonával na serveri, ktorý bol majetkom združenia SANET.

V roku 2002 firma EuroWeb Slovakia a.s.  oznámila zmeny v registračných pravidlách ako aj zámere spoplatniť registračné služby. So zmenami registračných pravidiel ako aj zámerom spoplatnenia správy domén druhej úrovne združenie SANET  nesúhlasilo, nakoľko firmu EuroWeb a.s., správou národnej domény združenie SANET a ani Univerzita Komenského nepoverila. Postup firmy EuroWeb a.s. vyvolal všeobecnú nespokojnosť medzi subjektami internetového trhu na Slovensku. Voči ich postupu protestovali  okrem združenia SANET všetci  významní poskytovatelia služieb Internetu, poskytovatelia webhostingových služieb, samotní používatelia ako aj ich profesné združenia.

V roku 2003 proti vôli všetkých uvedených subjektov začala firma EuroWeb a.s. s procesom migrácie domén druhej úrovne do nového registračného systému. Ten kto s takýmto postupom nesúhlasil bol z databázy vymazaný a jeho doména druhej úrovne prestala na Internete existovať. Na základe týchto udalostí bolo voči konaniu firmy EuroWeb a.s. podaných niekoľko podnetov na Protimonopolný úrad ako aj Telekomunikačný úrad SR, ktoré však neviedli k odstráneniu závadného stavu.

Pod tlakom udalostí pán Ivan Leščák, ktorý sa o vzniknutú situáciu pričinil oznámil listom zaslaným do IANA/ICANN že sa vzdáva funkcie admistratívneho kontaktu pre doménu .SK

Štát sa situáciou okolo správy národnej domény začal seriózne zaoberať na konci roku 2003, kedy p. Tibor Papp z MDPT zaslal list do ICANN, kde žiadal o pomoc pri riešení vzniknutého problému, nakoľko rokovania s firmou EuroWeb neboli úspešné. Táto naďalej odmietala akékoľvek návrhy na vyriešenie celej situácie.

V roku 2004 vzniklo Združenie pre správu národnej domény (ZSND), ktoré iniciovalo niekoľko stretnutí so zástupcami firmy EuroWeb ako aj zástupcami MDPT.  ZSND ako aj zástupcovia MDPT rokovali o probléme s viceprezidentom ICANN p. Paulom Verhoefom, ktorý navrhol niekoľko možných riešení. Na základe jeho odporúčaní sa dňa 12.10.2004 na pôde MDPT uskutočnilo rokovanie, ktorého zápis je v prílohe.

Rokovania sa za štát zúčastnili p. štátny tajomník MDPT Mikuláš Kačaljak, za ZSND p. Juraj Eliáš a za Euroweb Sean Bourgeois.  Na stretnutí bolo konštatované že s novým stabilným a transparentným  spôsobom správy národnej domény, ktorý navrhlo ZSND, súhlasí zástupca štátu a tiež aj zástupca ICANN pre Európu p.Verhoef.

Bohužiaľ tento model sa do dnešného dňa nepodarilo uviesť do praxe, nakoľko v nasledujúcom období došlo k zásadným zmenám na strane firmy Euroweb a štátu.

V roku 2005 kúpila firmu EuroWeb firma DanubiaTel. V tomto roku bol taktiež vymenovaný splnomocnenec vlády pre Informatizáciu spoločnosti p. Kukučka, ktorý začal riešiť problém, správy národnej domény. Firma DanubiaTel sa však nechcela vzdať výnosov plynúcich zo správy národnej domény. Zástupca štátu – p. Kukučka nepokračoval v plnení záverov dohodnutých jeho predchodcami z MDPT.

V roku 2006 firma DanubiaTel odčlenila zo svojho portólia poskytovanie registračných služieb pre domény druhej úrovne pod .SK a firmu EuroWeb premenovala na SK-NIC a.s.

V tomto roku firma SK-NIC a.s. podpísala zmluvu s MDPT o správe národnej domény a to bez vedomia ZSND. Zmluvu podpísal v posledný deň svojho fungovania minister Prokopovič.

Po zmene vlády v roku 2006, ZSND iniciovalo rokovania na MDPT za prítomnosti p. ministra Vážneho. ZSND znova požiadalo MDPT aby sa začalo problémom zaoberať a aby sa začali plniť dohody ohľadom zavedenia nového transparentného systému správy národnej domény podľa modelu bežného v krajinách EU. Výsledkom rokovania bolo uistenie p. ministra Vážneho že problém v čo najkratšom čase vyrieši.

Realita bol taká že MDPT súhlasilo s dodatkom ku zmluve ktorý navrhol SK-NIC a.s a p. minister Vážny ho podpísal v januári 2007 v posledný deň, kedy MDPT malo v kompetencii Informatizáciu spoločnosti.